PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 

Transformačné vzdelávanie obchodných manažérov
a vedúcich predajní spoločnosti Tauris

Spoločnosť Tauris Group, ktorá sa venuje mäsovýrobe, absolvovala vo vzdelávacej firme SUVKO Coaching komplexný vzdelávací program zameraný na zlepšenie zručností obchodných manažérov a vedúcich predajní a zefektívnenie predajných procesov.

Tréningom predchádzali prípravné procesy, ktoré slúžili na zber východiskových dát, 
vo forme mystery shoppingu a hĺbkovej 360° spätnej väzby.

Výsledkom vzdelávania a konzultácií bolo zefektívnenie predajných procesov na všetkých pobočkách, zvýšenie kompetencií a sebavedomia obchodných manažérov 
a vedúcich predajní, zvýšený predaj výrobkov a vyššia angažovanosť zákazníkov 
a posilnenie komunikácie vo vnútornej štruktúre spoločnosti.

 KLIENT 

TAURIS Group je slovenská spoločnosť s centrálnym sídlom v Rimavskej Sobote a špecializuje sa na výrobu a distribúciu mäsových výrobkov, medzi ktoré patrí aj známa Treska od slovenského výrobcu RYBA Košice,
a výsekového mäsa.

 VÝZVA 

Spoločnosť sa zameriava na spracovanie kvalitného mäsa a produkciu jedinečných mäsových výrobkov. Súlad vlastných výrobných procesov nadväzujúcich na ciele spoločnosti, ktoré korešpondujú so spoločnou poľnohospodárskou politikou Európskej únie, majú priniesť na mäsiarske pulty zákazníkom široký výber mäsového sortimentu.

Okrem toho spoločnosť kladie do centra pozornosti zákazníka a jeho požiadavky. Spoločnosť Tauris sa preto potrebovala zamerať na zefektívnenie predajných procesov a zlepšenie zručností obchodných manažérov a vedúcich predajní v celej sieti 107 pobočiek na Slovensku a vytvoriť jedinečný zážitok pre zákazníka na každej prevádzke.
,,Cieľom projektu so SUVKO Coaching bolo zamerať sa na možnosti zlepšenia nášho predajného tímu, aby sme priniesli zákazníkom prvotriedny servis."

Ivan Treľo

riaditeľ ľudských zdrojov, BOZP a PO TAURIS GROUP
člen predstavenstva TAURIS, a.s.

  RIEŠENIE  

K požiadavkám spoločnosti Tauris sme pristúpili zodpovedne 
a ich riešením bola realizácia komplexného projektu vzdelávania
ktorý sa zameriaval v prvej časti na obchodných manažérov. 
V priebehu projektu sa manažéri presunuli z pozície učiacich sa na tých, 
ktorí školili vedúcich svojich predajní.

1. MYSTERY SHOPPING

Aby sme získali detailný a podrobný prehľad o aktuálnych predajných postupoch a spôsobe, ako predajné miesta interagujú so svojimi klientmi, uskutočnili sme tajné nákupy na 20 vybraných predajniach. Táto metóda nám poskytla jedinečný a priamy pohľad na to, ako predajcovia pracujú, prezentujú ponúkané produkty a služby a akú úroveň služieb poskytujú zákazníkom. Počas týchto tajných nákupov sme sledovali každý aspekt interakcie medzi predajcami a zákazníkmi. To nám umožnilo identifikovať silné stránky predajných tímov a tiež oblasti, v ktorých je potrebný tréning a rozvoj kompetencií zamestnancov.

2. 360° SPÄTNÁ VÄZBA 

V rámci projektu vzdelávania sme využili metódu 360° spätnej väzby, aby sme získali komplexný a detailný prehľad o súčasných schopnostiach zamestnancov s dôrazom na ich silné stránky a tiež aby sme identifikovali oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, pretože by mohli brániť v dosahovaní optimálnych výsledkov. Výskum umožnil lepšie porozumieť silným a slabým stránkam a poskytol nám základ pre vypracovanie stratégie na zlepšenie zručností obchodných manažérov a vedúcich predajní a zvýšenie efektívnosti predajných procesov.

3. VZDELÁVANIE OBCHODNÝCH MANAŽÉROV

Po prieskume v teréne a získaní dát od zamestnancov absolvovalo 9 obchodných  manažérov intenzívny tréning, ktorý bol zameraný na hlbší rozvoj ich predajných zručností, stratégií a taktík. Tento tréning predstavoval kľúčovú investíciu do lídrov v oblasti obchodu a mal za cieľ zvýšiť ich schopnosti a kompetencie.
V rámci stratégie zlepšenia výkonnosti a konkurencieschopnosti sa manažéri na tréningu venovali nielen tradičným predajným technikám, ale aj inovatívnym prístupom k zákazníkom. 
Boli vedení skúsenými trénermi a konzultantmi,  ktorí im poskytli najnovšie poznatky a praktické rady týkajúce sa dynamického sveta obchodu. Tréning zohľadňoval aj riešenie aktuálnych výziev a problémov v oblasti predaja a manažéri mali príležitosť konzultovať konkrétne situácie a získať konkrétne nástroje na ich riešenie.

4. VZDELÁVANIE VEDÚCICH PREDAJNÍ

Po absolvovaní tréningu sa z obchodných manažérov stali učitelia a mentori, ktorí odovzdali nadobudnuté znalosti a skúsenosti vedúcim všetkých 107 pobočiek na Slovensku.

Následne sa aj vedúci predajní a manažéri stali odovzdávateľmi cenného know-how pre predavačky a predavačov, ktorí sú v priamom kontakte so zákazníkmi. 

Týmto spôsobom sa vytvorila silná sieť spolupráce a výmeny informácií medzi rôznymi pobočkami, ktorá umožní harmonizovať postupy a dosahovať konzistentné výsledky v rámci celej spoločnosti Tauris.

5. ADAPTAČNÉ KONZULTÁCIE

Po ukončení školení tréningov sme účastníkom poskytli podporu v podobe adaptačných konzultácií. Táto forma podpory mala za cieľ zabezpečiť, že získané znalosti a kompetencie budú efektívne integrované
a implementované
do každodenných pracovných postupov v prevádzkach. Adaptačné konzultácie boli príležitosťou na individuálny dialóg medzi účastníkmi a lektorom. Mohli diskutovať o konkrétnych výzvach, s ktorými sa stretli pri aplikovaní nových poznatkov, a získať cenné rady a nápady, ako tieto poznatky lepšie uplatniť v praxi. Konzultácie tiež slúžili na sledovanie pokroku a vyhodnocovanie efektivity implementácie nových znalostí.

 VÝSLEDKY 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu nadobudli obchodní manažéri aj vedúci predajní vyššie sebavedomie 
v pracovnom prostredí a zapracovali na zlepšení vlastných kompetencií. To malo za následok výrazné zefektívnenie predajných procesov a riadenia predajných tímov na všetkých 107 pobočkách spoločnosti. 
Zlepšenie komunikácie medzi vedením pobočiek a obchodnými manažérmi pomohlo vytvoriť synergické vzťahy 
a zlepšiť koordináciu medzi rôznymi úrovňami vedenia. Zvýšil sa predaj výrobkov aj angažovanosť zákazníkov smerom k značke firmy. Tí vnímajú pozitívne zmeny v spôsobe, akým sú obsluhovaní a ako prebieha komunikácia
s personálom na každej pobočke.

Projekt pre spoločnosť Tauris bol úspešný v transformácii predajných zručností na rôznych úrovniach v rámci firmy. Skrz kombináciu hodnotení, tajných nákupov, cieleného vzdelávania a adaptačných konzultácií sme dokázali vytvoriť pozitívnu zmenu v celom predajnom tíme spoločnosti a zabezpečiť jedinečný zážitok pre zákazníka na každej prevádzke v rámci Slovenska.
,,Program transformačného vzdelávania priniesol do našej spoločnosti mnohé pozitíva, ktoré sú neoceniteľné v dennodennej praxi. 

Vnímame ho ako správne rozhodnutie, ktoré oceňujú naši zamestnanci ale aj zákazníci. 

V budúcnosti určite plánujeme ďalšie projekty v rámci rozvoja našich zamestnancov."

Ivan Treľo

riaditeľ ľudských zdrojov, BOZP a PO TAURIS GROUP
člen predstavenstva TAURIS, a.s.

Stiahnite si naše PORTFÓLIO

STIAHNUŤ PORTFÓLIO SLUŽIEB

Kontaktujte nás

Zavolať?  Napísať?  Prísť osobne?

KONTAKTNÝ FORMULÁR


Stretnime sa offline, alebo online

Matúš DRAGANOVSKÝ - obchod a vzdelávanie
+421 904 222 120  / draganovsky@suvko.sk

Matúš JAREČNÝ - obchod a vzdelávanie
+421 915 172 398  / jarecny@suvko.sk

Firemný e-mail:
info@suvko.sk

Adresa:
Kasárne/Kulturpark - Kukučínova 2, 0401 Košice
Budova Bravo - 3. poschodie

Spojme sa na sociálnych sieťach:

Chcete nás spoznať viac?

Stiahnite si ZDARMA naše portfólio a spoznajte postup našej práce, témy vzdelávania či metódy, ktoré pri vzdelávaní využívame. 
STIAHNUŤ PORTFÓLIO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram