PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 

Transformácia leadershipu v spoločnosti SWEP v Kechneci

Spoločnosť SWEP, ktorá je svetovým lídrom medzi dodávateľmi spájkovaných doskových tepelných výmenníkov, absolvovala vo vzdelávacej firme SUVKO Coaching komplexný vzdelávací program zameraný na poskytnutie špecialistom prechádzajúcim na vedúce pozície kvalitné a cielené vzdelávanie v oblasti vedenia a leadershipu.

 KLIENT 

SWEP je svetovým lídrom medzi dodávateľmi spájkovaných doskových tepelných výmenníkov (BPHE). Má zastúpenie vo vyše 50 krajinách sveta a vlastné tímy predaja vo vyše 20 krajinách. Efektívna výroba na Slovensku, vo Švédsku, USA, Malajzii a Číne spoločnosti SWEP umožňuje slúžiť zákazníkom na celom svete.

 VÝZVA 

Spoločnosť SWEP v Kechneci sa rozhodla zaujať inovatívny prístup k rozvoju svojich špecialistov, ktorí postupujú na vedúce pozície. Sústredila sa na individuálne vzdelávanie, aby účinne prekonala výzvu spočívajúcu v premostení medzery medzi technickými znalosťami a líderskými kompetenciami. Tieto pozície si totiž vyžadujú nielen hlboké znalosti v svojom odbore, ale aj schopnosť efektívne riadiť tímy a motivovať ich k úspechu.

Súčasťou tohto inovatívneho prístupu bol projekt nazvaný Líderské začiatky, ktorý sa zameriaval na posilnenie líderských schopností u nových vedúcich. Cieľom bolo vybaviť ich potrebnými nástrojmi a zručnosťami na úspešné riadenie tímov a dosiahnutie stanovených cieľov.
„Program Líderské začiatky mi pomohol viac rozvíjať môj skrytý potenciál v oblasti riadenia svojho pracovného tímu. Ide hlavne o zlepšenie komunikácie a riadenie svojej skupiny ľudí vnímaním rôznej typológie daného človeka, potrebou spätnej väzby a zabezpečením potrebnej motivácie. V rámci organizácie práce mi to pomohlo pochopiť a lepšie nastaviť štruktúru pracovných činností, delegovanie a kontrolu na základe ktorej mám nastavený spôsob hodnotenia.“

Štefan Eliáš

Laboratory Team Leader

  RIEŠENIE  

K požiadavkám spoločnosti SWEP sme pristúpili zodpovedne a ich riešením bolo zostavenie vzdelávacie programu Líderské začiatky, ktorého cieľom bolo poskytnúť špecialistom prechádzajúcim na vedúce pozície kvalitné a cielené vzdelávania v oblasti vedenia a leadershipu. Tento program individuálneho vzdelávania ponúkal špecifické tréningy a mentorovanie, ktoré boli prispôsobené potrebám každého účastníka. Špecialisti sa učili, ako efektívne komunikovať, riešiť konflikty, delegovať úlohy a motivovať členov tímu. Okrem toho sa zdokonaľovali v manažérskych zručnostiach, ako sú plánovanie, organizovanie a monitorovanie práce tímu.

Tento prístup k rozvoju nových lídrov nie len posilňuje vnútorný talent v spoločnosti SWEP, ale zároveň prispieva k budovaniu silnejšej a kompetentnejšej pracovnej sily, ktorá je schopná čeliť výzvam moderného trhu. V konečnom dôsledku to vedie k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti a udržateľnému rastu v dlhodobom horizonte.

1. Zrozumiteľné očakávania

Na prvom mieste bola jasná komunikácia očakávaní a potrieb od nových lídrov. Na stretnutiach s vedením spoločnosti sme definovali kľúčové kompetencie, ktoré boli nevyhnutné pre úspešné vedenie tímu, a tieto boli integrované do učebného plánu.

2. Cielený Learning Design

Na základe spätnej väzby od účastníkov bolo vzdelávanie špecificky prispôsobené ich individuálnym potrebám. Táto pružnosť v štruktúre vzdelávania zabezpečila maximálnu angažovanosť a efektivitu v procese učenia.

3. Dátová informatívnosť

Analytické dotazníky a hodnotenia umožnili identifikovať oblasti, v ktorých účastníci potrebovali najviac podpory. Tieto údaje boli potom použité na prispôsobenie vzdelávacieho obsahu, aby úplne zodpovedal reálnym potrebám účastníkov.

4. Interaktívne vzdelávacie stretnutia

Desať intenzívnych stretnutí kombinovalo teoretické poznatky s praktickými cvičeniami, prípadovými štúdiami a skupinovou prácou. Táto kombinácia umožnila účastníkom aplikovať naučené poznatky v reálnych situáciách a zároveň získavať cennú spätnú väzbu od lektorov a kolegov.

5. Adaptačný projekt

Účastníci mali možnosť okamžite uplatniť nové líderské kompetencie v reálnych pracovných situáciách prostredníctvom adaptačného projektu. Tento projekt im umožnil získavať skúsenosti a zlepšovať sa vo vedení tímov za podpory mentorov a kolegov.

6. Personalizované hodnotenie

Osobné konzultácie a hodnotenia pokroku jednotlivcov boli kľúčové pre kontinuálnu podporu a zlepšenie. Na základe týchto hodnotení boli identifikované oblasti na ďalší rozvoj a stanovené konkrétne kroky na posilnenie líderských schopností každého účastníka.
„Už počas vzdelávania v programe Líderské začiatky som sa naučil lepšie analyzovať a spoznávať správanie a typy ľudí. Naučilo ma to zvoliť správny spôsob komunikácie s konkrétnym človekom, zlepšilo to moje pracovné vzťahy s podriadenými a vybudovalo vzájomnú dôveru.
Zadeľovanie a delegovanie úloh sa stalo jednoduchším a kontrola a následne podávanie spätnej väzby je pre mňa menší „strašiak“. Aj moji podriadení vedia, že ak si s niečím nevedia dať rady, môžu sa na mňa kedykoľvek obrátiť bez toho, aby sa na nich zniesla vlna kritiky za to, že niečo nevedia.“

Stanislav Lehet

Production Teamleader

 VÝSLEDKY 

Účastníci projektu Líderské začiatky sa za krátky čas stali kompetentnými lídrami, ktorí priniesli výrazné zlepšenia do tímovej dynamiky a celkovej výkonnosti.

Tento program umožnil transformáciu technických špecialistov na kompetentných lídrov, ktorí sú pripravení čeliť dnešným výzvam. Investícia do programu nielen transformovala jednotlivcov, ale aj zvýšila produktivitu celého tímu.

Lídri, ktorí absolvovali vzdelávací program Líderské začiatky, boli na jeho konci vybavení nielen technickými znalosťami, ale aj schopnosťami riadiť tímy a motivovať ich k úspechu. Spoločnosť SWEP sa tak vďaka investícii do vzdelávania zamestnancov stala agilnejšou a lepšie pripravenou na rýchlo sa meniace obchodné prostredie. Zlepšená výkonnosť tímu poskytuje stabilnú základňu pre udržateľný rast a úspech v budúcnosti.
„Potvrdil som si, že veci ktoré robím, som robil dobre a trošku ich vyšperkoval. No a začal som viac rozmýšľať, ako posunúť informáciu jasnejšie podľa typu opsobnosti, využívam šablónu komunikácie dennodenne. A verím, že som sa zlepšil ako líder.“

Tomáš Somorovský

Teamleader Testing Team

Stiahnite si naše PORTFÓLIO

STIAHNUŤ PORTFÓLIO SLUŽIEB

Kontaktujte nás

Zavolať?  Napísať?  Prísť osobne?

KONTAKTNÝ FORMULÁR


Stretnime sa offline, alebo online

Matúš DRAGANOVSKÝ - obchod a vzdelávanie
+421 904 222 120  / draganovsky@suvko.sk

Matúš JAREČNÝ - obchod a vzdelávanie
+421 915 172 398  / jarecny@suvko.sk

Firemný e-mail:
info@suvko.sk

Adresa:
Kasárne/Kulturpark - Kukučínova 2, 0401 Košice
Budova Bravo - 3. poschodie

Spojme sa na sociálnych sieťach:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram