PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 

Rozvoj business zručností 
ako ambasádorov značky organizácie EY

Spoločnosť EY Slovakia, ktorá sa venuje poskytovaniu poradenských, auditorských a daňových služieb, absolvovala vo vzdelávacej firme SUVKO Coaching komplexný vzdelávací program zameraný na rozvoj business zručností ako ambasádorov značky organizácie. 

Výsledkom vzdelávania a konzultácií bol prirodzený rozvoj networking & business zručností, budovanie značky v komunikácii s klientmi a naštartovanie peer learningu medzi jednotlivými oddeleniami.

 KLIENT 

EY (Ernst & Young Global Limited) je medzinárodná sieť poradenských spoločností, ktorá poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby. Globálne sídlo má EY v Londýne vo Veľkej Británii. Na Slovensku má EY pobočky v troch mestách – v Bratislave, Košiciach a Žiline.

 VÝZVA 

Spoločnosť sa prostredníctvom štyroch integrovaných služobných línií (Audit,Tax, Consulting, Strategy and Transactions) zameriava na pomoc klientom pri využívaní nových príležitostí a posudzovaní a riadení rizík s cieľom dosiahnuť zodpovedný rast. Kladie veľký dôraz na to, aby zamestnanci prirodzene šírili hodnoty spoločnosti pri každej interakcii so klientmi. 

Spoločnosť EY sa preto potrebovala zamerať na rozvoj networking a business zručností v B2B prostredí a vo vzťahu ku klientom spoločnosti. Cieľom spolupráce bol tiež dôraz na silu EY značky (Brand Ambassadors Concept) a na spoluprácu zamestnancov aj medzi jednotlivými oddeleniami (audit, dane, public, IT, consulting).

„Matúš Draganovský má ako lektor schopnosť prispôsobiť obsah a prístup tréningov na rôzne úrovne účastníkov, od nováčikov po skúsených manažérov, pričom vždy dbá na ich individuálne potreby a ciele.“

Peter Feiler

Talent leader EY na Slovensku

  RIEŠENIE  

K požiadavkám spoločnosti EY sme pristúpili zodpovedne a ich riešením bol 20-mesačný projekt rozdelený do 4 modulov, zameraný na rozvoj komunikačných business schopností s dôrazom na prirodzené šírenie povedomia o značke a jej portfóliu.

V projekte Business Ambassadors – Rozvoj business skills sme sa zamerali na posilňovanie GLOBÁLNEJ značky prostredníctvom LOKÁLNEHO pôsobenia. Jeho hlavným cieľom bolo strategické budovanie a upevňovanie pozitívnych vzťahov s klientmi prostredníctvom interných podujatí spoločnosti, vrátane konferencií, workshopov a ocenení pre partnerov. 

Aby sme dosiahli maximálny úspech projektu, začali sme vytvorením pilotnej skupiny, ktorá pozostávala z TOP talentov spoločnosti (Ambasádori programu).

Modul 1 – Rozvoj networking zručností

V rámci prvého modulu projektu sme začali program tréningom Networking Skills pre účastníkov z rôznych oddelení. 

Okrem získavania konkrétnych networkingových zručností sa účastníci tiež zapojili do interaktívnych cvičení, ktoré simulovali realistické obchodné situácie

Týmto spôsobom sme zabezpečili, že každý účastník nielen teoreticky pochopil princípy efektívneho networkingu, ale aj nadobudol praktické skúsenosti, ktoré mohol ihneď aplikovať do každodenných obchodných situácií.

Modul 2 – Moderné business rozhovory s klientom

Účastníci si prostredníctvom drillingu v druhom module zdokonaľovali svoje schopnosti v rámci konzultatívneho predaja. Drilling slúžil nielen na zdokonalenie techník a reakcií v interakciách so klientom, ale aj na posilnenie istoty a sebavedomia v komunikácii s rôznymi obchodnými partnermi. 

Ďalším významným prvkom tohto modulu bol prístup k online micro learningu, ktorý účastníkom umožnil flexibilné štúdium a individuálny rozvoj vlastných zručností v oblasti konzultatívneho predaja.

Celý modul bol koncipovaný tak, aby poskytoval komplexné pokrytie všetkých fáz EY rozhovoru s klientom, od prvotnej identifikácie potrieb klienta až po efektívne uzatvorenie obchodného procesu. Slúžil ako prirodzená nadstavba predchádzajúceho tréningu.

Modul 3 – Drilling & Coaching

Adaptačné moduly 3 a 4 boli zamerané na posilnenie EY Employer Value Proposition a osobnej značky účastníkov.
Modul 3, s názvom Drilling & Coaching, zastrešoval kombináciu dvoch silných prvkov – drillingu a coachingu, pričom využíval princípy transformačného coachingu na hlboké a komplexné posilnenie hodnôt EY v spojení s osobnou značkou každého účastníka. 

Prostredníctvom intenzívnych tréningov sa účastníci dostávali do situácií, ktoré im umožňovali premýšľať o svojom prístupe k práci, hodnotách, ktoré reprezentujú, a o spôsoboch, ako efektívne komunikovať a prezentovať ich vlastné schopnosti.

Účastníci boli povzbudzovaní k objavovaniu svojich silných stránok a zároveň k identifikácii oblastí, ktoré si môžu ešte viac rozvíjať. Týmto spôsobom modul nezávisle načrtával cestu pre každého účastníka, ktorý môže využiť tieto poznatky na zvýšenie svojej efektivity, spokojnosti a schopnosti prispievať k firemnému úspechu.

Modul 4 – Refresh

Modul 4 slúži ako opätovné drillovanie kľúčových nástrojov po 1 – 2 rokoch od absolvovania predchádzajúcich modulov, zabezpečujúc udržanie a prehlbovanie získaných zručností v čase. 

Celkový projekt je koncipovaný tak, aby zabezpečil udržateľný rozvoj a posilnenie business skills v rámci celej organizácie. 

Refresh nie je len o opakovaní učiva, ale skôr o vytváraní priestoru pre reflektovanie a aktualizáciu vedomostí a prístupov, ktoré účastníci nadobudli počas predchádzajúcich modulov. 

Tento modul umožňuje individuálnu odbornú prípravu na zvládnutie nových výziev, ktoré môžu vzniknúť v rámci dynamického a rýchlo meniaceho sa obchodného prostredia.

 VÝSLEDKY 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu sme u účastníkov pozorovali spontánne rozvíjanie networkingových a business zručností, pričom kládli dôraz na budovanie a posilňovanie značky v komunikácii s klientmi. 

Uplatňovali princípy B2B konzultatívneho predaja a efektívne pracovali na budovaní dlhodobých vzťahov s klientmi.

Jedným zo sekundárnych benefitov tohto programu bol výrazný posun v interakciách medzi členmi rôznych oddelení. V bezpečnom prostredí malých skupín začali zdieľať svoje „best-practices“ z príslušných oddelení. Týmto spôsobom vzniklo unikátne prostredie peer-learningu, kde sa rôznorodé tímy vzájomne inšpirovali a získavali nové perspektívy na riešenie výziev v ich oblasti pôsobenia. Táto dynamika skupinového vzdelávania podporovala kreativitu, efektívnosť a celkovú kvalitu práce všetkých zúčastnených. 

Sami identifikovali svoje akčné plány a silné stránky, ktoré mohli efektívne využiť pri oslovovaní nových klientov alebo starostlivosti o existujúce klientske databázy.

Zároveň sme sledovali výrazný nárast počtu pilotných ambasádorov zo 6 na viac ako 100 v súčasnosti. Tento úspech nám ukázal, že program nie len naplnil očakávania, ale aj vytvoril trvalý a exponenciálny efekt v rozvoji business skills a budovaní hodnôt celej organizácie.
„SUVKO Coaching je pre nás nenahraditeľným dlhoročným partnerom v oblasti rozvoja potenciálu našich zamestnancov. V priebehu našej spolupráce Matúš Draganovský preukázal hlboké odborné znalosti a schopnosti v širokom spektre tém od prezentačných zručností po projektový manažment, predajné techniky a rozvíjanie kompetencií žien v manažmente.“

Peter Feiler

Talent leader EY na Slovensku

Stiahnite si naše PORTFÓLIO

STIAHNUŤ PORTFÓLIO SLUŽIEB

Kontaktujte nás

Zavolať?  Napísať?  Prísť osobne?

KONTAKTNÝ FORMULÁR


Stretnime sa offline, alebo online

Matúš DRAGANOVSKÝ - obchod a vzdelávanie
+421 904 222 120  / draganovsky@suvko.sk

Matúš JAREČNÝ - obchod a vzdelávanie
+421 915 172 398  / jarecny@suvko.sk

Firemný e-mail:
info@suvko.sk

Adresa:
Kasárne/Kulturpark - Kukučínova 2, 0401 Košice
Budova Bravo - 3. poschodie

Spojme sa na sociálnych sieťach:

Chcete nás spoznať viac?

Stiahnite si ZDARMA naše portfólio a spoznajte postup našej práce, témy vzdelávania či metódy, ktoré pri vzdelávaní využívame. 
STIAHNUŤ PORTFÓLIO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram