PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 

Transformácia tímovej dynamiky a riadenie talentov v CreativePro cez diagnostiku Gallup

Agentúra CreativePro poskytuje reklamné služby zamerané na event marketing, teambuilding, sales promotion a komunikačné stratégie. Výzvou v tomto projekte bolo efektívne riadenie rôznorodosti lídrov a ich prístupov k tímom, bez ohľadu na kultúrne rozdiely medzi jednotlivými krajinami. 

Na základe identifikovanej výzvy sme organizovali projekt pre 12 vedúcich pracovníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovinska, aby sa navzájom spoznali a identifikovali svoje silné stránky na individuálnej aj tímovej úrovni. Za účinné nástroje sme v tomto projekte zvolili diagnostiku Gallup a certifikovanú projektívnu techniku Lego Serious Play

Projekt využitia dotazníka Gallup a metodológie Lego Serious Play v agentúre CreativePro priniesol významné zlepšenia v oblasti riadenia talentov a tímovej spolupráce.

 KLIENT 

Agentúra CreativePro poskytuje reklamné služby zamerané na event marketing, teambuilding, sales promotion a komunikačné stratégie. Od roku 2003 pôsobí na Slovensku a neskôr svoju sieť rozšírila aj do Českej republiky, Maďarska, Slovinska a Poľska.

Jej hlavná činnosť zahŕňa live marketing a event marketing: live marketing koncepty a stratégie, event marketing a manažment, propagáciu predaja a aktiváciu značky, kreatívne teambuildingy a komplexné BTL marketingové aktivity.

 VÝZVA 

Výzvou v tomto projekte bolo efektívne riadenie rôznorodosti lídrov a ich prístupov k tímom bez ohľadu na kultúrne rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Spoločnosť CreativePro pôsobí v piatich rôznych krajinách, čo znamená, že lídri majú rôzne vedenie a riadiace štýly, motivácie a prístupy k riešeniu problémov.

V projekte sa agentúra CreativePro rozhodla zamerať na tieto ciele:

1. Identifikácia a rozvoj talentov a silných stránok vedúcich pracovníkov
Kľúčové pre efektívne riadenie a optimalizáciu výkonu vedúcich pracovníkov. Tento proces zabezpečuje, že lídri majú potrebné nástroje na plné využitie svojich schopností a maximalizáciu ich prínosu pre tím a organizáciu.

2. Podpora diverzity a rôznorodosti v tíme
Nevyhnutná pre vytvorenie inkluzívneho pracovného prostredia, ktoré oceňuje rôzne perspektívy a skúsenosti. Týmto prístupom sa podporuje inovácia a kreativita, čo je rozhodujúce pre úspech v medzinárodnom prostredí.

3. Zlepšenie tímovej spolupráce naprieč rôznymi pobočkami a krajinami
Výzva vzhľadom na rôzne kultúrne a pracovné štýly. Efektívna komunikácia a koordinácia naprieč geografickými hranicami sú kľúčové pre dosiahnutie jednotných cieľov a synergického výkonu.

4. Identifikácia možných ohrození a vývoj akčných krokov na ich riešenie
Zásadná pre predvídanie a prevenciu problémov, ktoré by mohli ohroziť úspech tímu. Vypracovanie akčných krokov na riešenie týchto hrozieb umožňuje organizácii efektívne reagovať na výzvy a minimalizovať riziká.

V projekte sme zohľadňovali požiadavky na efektívne riadenie a harmonizáciu rôznorodých vedení a riadiacich štýlov, motivácií a prístupov k riešeniu problémov medzi lídrami z rôznych krajín, pričom bolo kľúčové, aby sa lídri spoznali pocitovo aj na základe dát. To znamená, že identifikácia a pochopenie silných stránok a talentov musí byť podporená konkrétnymi dátami a analytickými výstupmi, aby sa zabezpečila jednotná a efektívna tímová spolupráca.

  RIEŠENIE  

Pre agentúru CreativePro sme na základe identifikovanej výzvy organizovali projekt pre 12 vedúcich pracovníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovinska, aby sa navzájom spoznali a identifikovali svoje silné stránky na individuálnej aj tímovej úrovni.

Účinným nástrojom na identifikáciu a rozvoj talentov bola diagnostika Gallup. Poskytuje hlboký vhľad do talentov a silných stránok tímu. Jej jedinečnosť spočíva v tom, že výsledky účastníkov nie sú ani dobré, ani zlé – sú odrazom aktuálneho stavu. To znamená, že namiesto hľadania ideálnych riešení musíme pracovať s tým, čo nám dáta odhalia. Či už sa tím ukáže byť veľmi homogénny s podobnými silnými stránkami, alebo naopak veľmi rôznorodý, je nevyhnutné identifikovať akčné kroky, ktoré z tohto stavu vyplývajú.

Zároveň sme proces vyskladali tak, že to bola kombinácia individuálnych interpretácií, tímového workshopu a tvorby profilu tímu ako celku. Práve pri pochopení jednotlivca v tíme a pre tímovú synergiu sme počas spoločného workshopu aplikovali certifikovanú projektívnu techniku Lego Serious Play.

1. Dotazník Gallup: Individuálne interpretácie výstupov

Každý z 12 vedúcich pracovníkov absolvoval individuálne sedenie, kde boli interpretované výsledky jeho Gallup dotazníka. Tento nástroj pomohol odhaliť jedinečné talenty a silné stránky jednotlivých lídrov, čím im poskytol jasnejší obraz o ich vlastných schopnostiach a výnimočnostiach.

2. Tímový workshop v Prahe

Na spoločnom workshope lídri zdieľali individuálne dáta a spojili ich do tímovej matrice. Tento proces umožnil účastníkom vidieť ich rozdiely a podobnosti, čím sa podporilo lepšie pochopenie a rešpektovanie rôznorodosti v tíme. Lídri tak mohli spoznať profily svojich kolegov a identifikovať oblasti, kde môžu spolupracovať efektívnejšie.

3. Metodológia Lego Serious Play

Účastníci vytvárali individuálne avatary, ktoré reflektovali ich talenty a silné stránky. Táto interaktívna metóda podporila kreatívne myslenie a umožnila vizualizáciu talentov v kontexte tímovej dynamiky.

4. Identifikácia akčných krokov a možných ohrození

Na základe zdieľaných dát a diskusií boli identifikované akčné kroky, ktoré je potrebné podniknúť pre efektívne využitie diverzity a rôznorodosti v tíme. Zároveň boli identifikované možné ohrozenia, ktoré by mohli nastať, a spôsoby, ako im predchádzať.

5. Report s top managementom

Po workshope nasledoval report s vedúcimi a majiteľmi spoločnosti. Tento report obsahoval zhrnutie celého procesu, identifikované oblasti na rozvoj a konkrétne akčné kroky, ktoré firma potrebuje implementovať.

 VÝSLEDKY 

Projekt využitia dotazníka Gallup a metodológie Lego Serious Play v agentúre CreativePro priniesol významné zlepšenia v oblasti riadenia talentov a tímovej spolupráce. Umožnil vedúcim pracovníkom lepšie pochopiť svoje silné stránky a zároveň podporil kultúru diverzity a inklúzie, ktorá je kľúčová pre úspech v riadení medzinárodných eventov. Výsledky projektu ukázali, že efektívne využitie dostupných dát a prispôsobenie stratégií aktuálnemu stavu sú kľúčom k dosiahnutiu spoločného úspechu.

Lepšie poznanie organizácie prostredníctvom dát
Projekt pomohol organizácii CreativePro lepšie sa spoznať na základe dát. Lídri získali konkrétne informácie o svojich silných stránkach a talentoch, čo prispelo k lepšiemu sebapoznaniu a pochopeniu tímovej dynamiky.

Zlepšenie recruitment procesu
Dáta získané z projektu poskytli cenné informácie, ktoré môžu byť využité pri nábore nových členov do tímu. Agentúra teraz lepšie rozumie, aké talenty a silné stránky hľadať, aby doplnila existujúce tímy a zvýšila ich efektivitu.

Identifikácia motivácií a talentov v jednotlivých pobočkách
Výstupy projektu umožnili lepšie pochopenie motivácií a talentov jednotlivých pobočiek v rámci celej skupiny. To pomohlo prispôsobiť manažérske a rozvojové stratégie tak, aby boli efektívnejšie a viac zamerané na konkrétne potreby a silné stránky v jednotlivých krajinách.
„Bol som šokovaný, ako presne Gallup dokázal pomenovať moje kompetencie. A nie len moje, ale aj ostatných členov tímu. Zrazu sme z exaktného merania pochopili, prečo je niekto lepší v štartovaní nových projektov a iný zas v ich rozvíjaní. 

K správnej interpretácii výsledkov Gallupu určite patrí aj skúsený konzultant. Spolupráca so SUVKO facilitátormi pre nás bola mimoriadne cenná pri interpretácii osobných výsledkov aj pri zostavovaní kompetenčného matrixu celého tímu. Hĺbková znalosť charakteristík jednotlivých kompetencií, ktorú konzultanti majú, veľmi pomáha pri správnom pochopení výsledkov a následnej práci s nimi.“

Štefan Hric

Managing Partner & Shareholder
CREATIVE PRO

Stiahnite si naše PORTFÓLIO

STIAHNUŤ PORTFÓLIO SLUŽIEB

Kontaktujte nás

Zavolať?  Napísať?  Prísť osobne?

KONTAKTNÝ FORMULÁR


Stretnime sa offline, alebo online

Matúš DRAGANOVSKÝ - obchod a vzdelávanie
+421 904 222 120  / draganovsky@suvko.sk

Matúš JAREČNÝ - obchod a vzdelávanie
+421 915 172 398  / jarecny@suvko.sk

Firemný e-mail:
info@suvko.sk

Adresa:
Kasárne/Kulturpark - Kukučínova 2, 0401 Košice
Budova Bravo - 3. poschodie

Spojme sa na sociálnych sieťach:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram