PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 

Otvorený program pre CEO/majiteľov firiem a top manažérov organizácií zameraný na organizačný rozvoj s prepojením na osobnosť lídra/líderky

Cieľová skupina lídrov a CEOs absolvovala vo vzdelávacej firme SUVKO Coaching verejný vzdelávací program zameraný na organizačný rozvoj s prepojením na osobnosť lídra/líderky.

Cieľovej skupine účastníkov a účastníčok sme chceli priniesť personalizovaný úžitok a neopakovateľnú Learning Experience, vďaka ktorej mohli uniknúť pred každodenným status quo.

Absolvovaním programu mali účastníci príležitosť lepšie porozumieť svojim silným stránkam, výzvam a možnostiam, čo následne prispelo k efektívnejšiemu využívaniu ich potenciálu v kontexte organizácie. Celkovým cieľom bolo vytvoriť prostredie, kde sa účastníci mohli o sebe niečo nové dozvedieť, inšpirovať sa a rásť prostredníctvom interaktívnych a cielene navrhnutých aktivít.

 KLIENT 

Cieľovou skupinou boli lídri, majitelia firiem a CEOs z rôznych odvetví od fintech, logistiky, marketingu a IT až po služby.

 VÝZVA 

Cieľovej skupine účastníkov a účastníčok sme chceli priniesť personalizovaný úžitok a neopakovateľnú Learning Experience, vďaka ktorej mohli uniknúť pred každodenným status quo. V rámci tohto procesu sme hľadali spôsob, ako podporiť ľudské a neformálne zdieľanie nezameniteľných skúseností z praxe. Využitím mastermind princípu sme v menšej skupine potrebovali dosiahnuť vzájomnú inšpiráciu.

Okrem toho sme v rámci Learning Experience využívali metódy založené na dátach a diagnostike, ktoré by umožnili účastníkom a účastníčkam spoznať svoju osobnosť v hlbšom rozsahu. Týmto spôsobom sme cielili na jasnú predstavu o tzv. „footprint“ jednotlivca a následnom vplyve na rozvoj a smerovanie organizácie.

  RIEŠENIE  

Zadanú výzvu sme spracovali, spojili sme naše skúsenosti, know-how a inovatívny prístup a pretransformovali sme ju do otvoreného programu určeného CEO/majiteľom firiem a top manažérom organizácií, ktorý sa venoval organizačnému rozvoju s prepojením na osobnosť lídra či líderky. Rozdelili sme ho do 4 na seba nadväzujúcich tematických modulov.

Program sme postavili na našich vyše 10-ročných skúsenostiach a „Crème de la crème“ z nášho portfólia s focusom na rozvoj moderných a sebavedomých organizácií.

Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov sme do programu medzi moduly zaradili 4 adaptačné coaching konzultácie. Slúžili na kotvenie know-how a nástrojov do tímov, z ktorých samotní účastníci a účastníčky prišli. Mali tak priestor na reflexiu, individuálne otázky a rýchlejšiu adaptáciu.

Pre ešte lepšiu adaptáciu sme v priebehu programu využívali personalizovanú e-learning podporu. Formou microlearningu a postupného učenia sa účastníci a účastníčky programu zoznámili s potrebnými nástrojmi a metódami, ktoré môžu jednoducho a prakticky využívať aj po skončení programu. Týmto spôsobom sme vytvorili komplexný a udržateľný program, ktorý nielen poskytuje výnimočné vzdelávanie, ale aj podporuje dlhodobý rozvoj lídrov a organizácií v dnešnom dynamickom prostredí.

1. Data prístup: Dotazník Insights Discovery

Účastníkom a účastníčkam programu sme zaslali vstupný dotazník Insights Discovery, ktorý slúži na spoznanie ich osobnostného profilu. Tento nástroj nám poskytol cenné informácie o ich preferenciách, tendenciách a komunikačných štýloch. Po obdržaní vyplnených dotazníkov sme individuálne interpretovali výsledky, umožňujúc tak účastníkom hlbšie porozumieť ich osobnostnej dynamike.

2. MODUL 1: Osobnosť lídra v organizácii

V prvom module sme sa venovali prieskumu, ako osobnosť lídra/líderky ovplyvňuje chod a smerovanie celej organizácie. Zamerali sme sa na výsadu vedenia ľudí a formovali sme osobné misie a vízie, ktoré boli následne prenášané do kontextu organizačných cieľov. Týmto spôsobom sme vytvorili priestor pre hlboké pochopenie toho, ako jednotlivé osobnosti môžu prispieť k dynamike tímu a celkovej stratégii organizácie.

3. MODUL 2: Líderská a firemná vízia

V druhom module sme sledovali, ako účastníci integrovali svoje osobné vízie do širšieho rámca firemných vízií a misií. S oporou v peer learningu z praxe sme viedli diskusie a podporovali silné tímové učenie sa. Taktiež sme detailne mapovali kroky, ktoré boli podniknuté v jednotlivých organizáciách a ich tímoch.

4. MODUL 3: Štýl vedenia + Dotazník pre spoznanie vlastného štýlu vedenia

Ďalší modul sa zameriaval na štýl vedenia, pričom sme využili Skill Will Matrix na preskúmanie toho, ako lídri/líderky v organizácii vedú jednotlivých členov tímu. Naša snaha bola presadiť efektívny, duplikovateľný a systematický prístup k vedeniu, kde sme sa zameriavali na ich silné stránky a úroveň zrelosti. Nezabudli sme ani na diagnostiku, ktorá umožnila účastníkom spoznať ich aktuálnu preferovanú rolu v situáciách vedenia ľudí.

5. MODUL 4: Spätná väzba v tíme ako základ dôvery + Wrap Up z celého programu

Posledný modul sa zameriaval na rolu CEO/top lídra a líderky v kontexte spätnej väzby. Skrz praktické nástroje sme formovali otvorené rozhovory smerujúce do tímu a od tímu k lídrovi a líderke. Program sme uzavreli praktickým zhrnutím, kde sme zdieľali kľúčové výstupy a formovali individuálne akčné kroky pre ich uplatnenie v praxi. Celý tento proces prebiehal v neformálnom duchu menšej skupiny, aby sme zachovali príjemné a efektívne prostredie, aké účastníci už poznajú z viac ako 10-ročnej histórie našich firemných programov.

 VÝSLEDKY 

Absolvovaním programu mali účastníci príležitosť lepšie porozumieť svojim silným stránkam, výzvam a možnostiam, čo následne prispelo k efektívnejšiemu využívaniu ich potenciálu v kontexte organizácie. Celkovým cieľom bolo vytvoriť prostredie, kde sa účastníci mohli o sebe niečo nové dozvedieť, inšpirovať sa a rásť prostredníctvom interaktívnych a cielene navrhnutých aktivít.

Účastníci tak mali možnosť výmeny nápadov, riešení a osvedčených postupov, čím sa vytváralo dynamické a podporujúce prostredie. Tento spôsob interakcie prispel k obohacovaniu ich osobných a profesionálnych skúseností.

Dôraz sme kládli na rozvoj ako cestu, nie jednorazové školenie. V našom prístupe sme zdôrazňovali hodnotu zdieľania skúseností a prístupov v rámci mastermind skupiny, kde sa účastníci stretávali s profesionálmi z rôznych odvetví. Toto multidisciplinárne prepojenie umožňuje širší pohľad na riešenie vlastných výziev prostredníctvom dát a nástrojov.

Ďalším výsledkom programu bolo vytvorenie funkčnej a efektívnej platformy na networking, kde účastníci môžu zdieľať svoje odlišnosti navonok a prinášanie odpovedí smerom dovnútra. Tento otvorený prístup k zdieľaniu skúseností posilňuje funkčnú atmosféru, kde sa odpovede na otázky hľadajú spoločne a vzájomne sa obohacujeme.

SUVKO Signature Dish predstavuje náš jedinečný prístup k učiacemu sa procesu. Vytvárame angažujúce prostredie, v ktorom účastníci nachádzajú odpovede a kde panuje tvorivá a bezpečná atmosféra. Tento prístup nie je obmedzený len na program, ale účastníci sa stretávajú a zdieľajú svoje skúsenosti aj mimo neho. Skrz tieto interakcie nachádzajú odpovede v iných odvetviach, inšpirujú sa cross-industry prístupom a využívajú svoje osobné skúsenosti pre lepší pohľad na vlastné výzvy a stratégie v Big Picture View v skupine.

Stiahnite si naše PORTFÓLIO

STIAHNUŤ PORTFÓLIO SLUŽIEB

Kontaktujte nás

Zavolať?  Napísať?  Prísť osobne?

KONTAKTNÝ FORMULÁR


Stretnime sa offline, alebo online

Matúš DRAGANOVSKÝ - obchod a vzdelávanie
+421 904 222 120  / draganovsky@suvko.sk

Matúš JAREČNÝ - obchod a vzdelávanie
+421 915 172 398  / jarecny@suvko.sk

Firemný e-mail:
info@suvko.sk

Adresa:
Kasárne/Kulturpark - Kukučínova 2, 0401 Košice
Budova Bravo - 3. poschodie

Spojme sa na sociálnych sieťach:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram