PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 

Moderné a dynamické oddelenie výroby od vedúceho oddelenia po zoraďovačov v spoločnosti Bosch

Spoločnosť Bosch, ktorá sa venuje výrobe automobilových dielov, priemyselných produktov, spotrebného tovaru a stavebného materiálu, absolvovala vo vzdelávacej firme SUVKO Coaching komplexný vzdelávací program zameraný na vytvorenie prostredia, ktoré bude podporovať osobný rast a profesionálny rozvoj zamestnancov prostredníctvom konkrétnych nástrojov a prístupov.

Výsledkom bola zmena prístupu k práci v rámci hierarchickej štruktúry aj implementácia vybraných prístupov a proces stotožnenia sa s víziami jednotlivých oddelení.

 KLIENT 

Robert Bosch GmbH je nadnárodná strojárska a elektronická spoločnosť, sídliaca v Nemecku. Hlavnými produktmi spoločnosti sú automobilové diely, priemyselné produkty a spotrebného tovaru a stavebného materiálu. 

V Slovenskej republike je Bosch zastúpený všetkými svojimi štyrmi obchodnými oblasťami – Mobility Solutions, priemyselná technika, spotrebný tovar a energetika a technika budov.

 VÝZVA 

V spoločnosti Bosch sme v rámci projektu identifikovali viaceré bariéry – ťažkosť so spracovaním nápadov, nedostatočné dosledovanie 5S postupov v teréne, staré návyky a štruktúry. Samotná výzva spočívala v podnietení 47 skúsených zamestnancov k sebarozvoju. Cieľom bolo aplikovať princípy neustáleho zlepšovania sa v súvislosti s firemnými hodnotami. Tento proces bol tvorený s dôrazom na 5S metodológiu a PDCA Cycle. 

Spoločnosť Bosch potrebovala vytvoriť prostredie, ktoré bude podporovať osobný rast a profesionálny rozvoj zamestnancov prostredníctvom týchto nástrojov a prístupov. Zamerali sme sa na vytvorenie kultúry kontinuálneho zlepšovania, kde každý zamestnanec prispieva k úspechu firmy prostredníctvom aktívneho angažovania sa vo vlastnom rozvoji.
„Absolvovaním vzdelávania od SUVKO Coaching som si uvedomil, že úspešnosť mojej práce je daná kombináciou viacerých faktorov – efektívnou komunikáciou, poznaním techník vedenia, spoznať svojich ľudí, ich motívy, potreby a potenciál, a, samozrejme, prirodzene viesť a riadiť.“

Peter Pešta

Factory Manager
Bosch Koncern, BSH Drives & Pumps

  RIEŠENIE  

K požiadavkám spoločnosti EY sme pristúpili zodpovedne a ich riešením bol 2,5-ročný komplexný a dobre premyslený vzdelávací program Your Leadership Driven Program

Jeho cieľom bolo poskytnúť zamestnancom široké spektrum vedomostí a nástrojov na rozvoj ich vodcovských schopností. Zložený bol z rôznych aktivít vrátane tréningov, workshopov a konzultácií, ktoré sme navrhli tak, aby poskytovali účastníkom praktické skúsenosti a vedomosti. Okrem toho program obsahoval prvky mentoringu a shadowingu, ktoré umožnili účastníkom vidieť vodcovské zásady a postupy aplikované priamo v prostredí ich oddelenia.
Dôležitým aspektom tohto programu bola dôsledná aplikácia roly lídra v rámci jeho štruktúry. Účastníci mali možnosť prakticky aplikovať vodcovské princípy a postupy, ktoré sa zameriavajú na komunikáciu s pochopením v rámci tímu, a zavádzanie zmien

Špecificky sa program venoval štýlu Plan-Do-Check-Act ako leadership prístupu, ktorý je zameraný na ľudí a ich potreby. Tento prístup k vedeniu kladie dôraz na to, aby lídri boli schopní porozumieť svojim tímovým členom, efektívne s nimi komunikovať a motivovať ich k dosahovaniu spoločných cieľov prostredníctvom stratégie a krokov, ktoré sú podložené systematickým plánovaním, vykonávaním, kontrolovaním a úpravami. Takýmto spôsobom projekt Your Leadership Driven Program poskytol účastníkom nielen teoretické znalosti, ale aj praktické skúsenosti, ktoré im pomohli stať sa úspešnými lídrami.

V rámci programu sme organizovali aktivity, ktoré umožnili účastníkom aktívne sa zapojiť priamo do pracovného prostredia. Tieto aktivity boli zamerané na výrobné linky, oddelenia údržby a logistiky. Účastníci mali príležitosť nielen získavať teoretické znalosti, ale aj aplikovať ich v praxi priamo na mieste.

Jednou z foriem aktivít bol Shop-floor Mapping, ktorý umožňuje účastníkom lepšie porozumieť štruktúre a procesom v pracovnom prostredí. Tento proces poskytuje dôležitý pohľad na fungovanie a organizáciu pracovných priestorov.

Ďalšou dôležitou súčasťou programu boli mentoringové výzvy, vďaka ktorým účastníci získavali rady od skúsených kolegov. Tieto výzvy sú dôležitou súčasťou rozvoja zručností a kompetencií.

Organizovali sme v rámci programu aj projekty v teréne, kde účastníci prakticky aplikovali svoje nové znalosti a schopnosti na reálnych pracovných úlohách. Tieto projekty slúžili ako prostriedok na rozvoj kompetencií na pracovisku a posilnenie ich schopností v riešení pracovných úloh a výziev. Prispievajú k efektívnemu rozvoju zručností a vodcovských schopností účastníkov programu.

 VÝSLEDKY 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu sme vnímali viacero zmien. V rámci hierarchickej štruktúry sa supervízori a zmenoví majstri stali predĺženými rukami vedúceho výroby. Ten podnecoval celé oddelenie k neustálemu rastu, inovatívnemu prístupu a aplikácii Six Sigma, pričom čerpal inšpiráciu aj z iných závodov v rámci koncernu. Vedúci výroby osobne išiel príkladom a zamestnanci ho dodnes vnímajú ako kľúčového partnera na shop-floor v rámci lokálnej spoločnosti.

High Potentials sa stali mentormi pre juniornejších zamestnancov, ktorí mali nižšiu expertízu. 

V rámci celého oddelenia sa dôsledne implementovali Kaizen prístupy, ktoré sú vo výrobnej hale aj vizuálne zobrazené ako funkčný benchmark správania. Vďaka týmto opatreniam sa zamestnanci stotožnili s víziou oddelenia.
„Vďaka týmto tréningom som odhalil svoje osobné nedostatky, vlastné zdroje motivácie i to, čím môžem podporiť vlastnú sebamotiváciu a zefektívniť svoju prácu tak, aby mi prinášala nielen lepší výkon, ale aj radosť.“

Peter Pešta

Factory Manager
Bosch Koncern, BSH Drives & Pumps

Stiahnite si naše PORTFÓLIO

STIAHNUŤ PORTFÓLIO SLUŽIEB

Kontaktujte nás

Zavolať?  Napísať?  Prísť osobne?

KONTAKTNÝ FORMULÁR


Stretnime sa offline, alebo online

Matúš DRAGANOVSKÝ - obchod a vzdelávanie
+421 904 222 120  / draganovsky@suvko.sk

Matúš JAREČNÝ - obchod a vzdelávanie
+421 915 172 398  / jarecny@suvko.sk

Firemný e-mail:
info@suvko.sk

Adresa:
Kasárne/Kulturpark - Kukučínova 2, 0401 Košice
Budova Bravo - 3. poschodie

Spojme sa na sociálnych sieťach:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram