Obchodné podmienky

Obsah:

 1. Obecné ustanovenia
 2. Objednávka
 3. Cena produktov, pokuty, faktúry
 4. Forma platby
 5. Spôsob platby
 6. Zabezpečenie
 7. Dodacie podmienky
 8. Garancia
 9. Odstúpenie od zmluvy
 10. Zodpovednosť za obsah webu
 11. Ochrana osobných údajov
 12. Záverečné ustanovenia

 

1.     Obecné ustanovenia

Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje predávajúci na stránke www.suvko.sk, bližšie informácie môžete získať na adrese www.suvko.sk/kontakt .

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.suvko.sk . Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je SUVko s.r.o, so sídlom Cejkov 219, 076 05 Cejkov, IČO: 47474262, DIČ: 202 389 2343, IČ DPH SK 202 389 2343. Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou tohto programu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením nášho názoru k tejto tematike.

 

2.     Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.suvko.sk spoločnosti SUVko s.r.o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou  súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 9 týchto Obchodných podmienok.

 

3. Cena produktov, pokuty, faktúry

V zhrnutí prihlášky nájdete všetky ceny služieb na stránkach www.suvko.sk.

Zmluvná pokuta. Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň predĺženia, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení tovaru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

 

4. Forma platby

a) Platba jednorázovo znamená, že zaplatíte ihneď po odoslaní objednávkového formulára.

b) Platba na dve splátky znamená, že zaplatíte prvú splátku z celkovej čiastky ihneď po odoslaní objednávkového formulára a druhú splátku zaplatíte za 30 dní od odoslania objednávky.

 

5. Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti pays.cz s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti pays.cz s.r.o..

 

Možnosti platieb:

a) Online platobní kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

b) Bankovým prevodom

 

6. Zabezpečenie

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

 

8. Garancia

Za svoje produkty SUVko s. r. o. ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Cieľom produktov "SUVko Coaching" vzdelávanie je naučiť vás, soft skills s možnosťou využitia v kariére či živote. Pokiaľ by ste do 21 dní od zaplatenia usúdili, že tieto programy nie sú pre Vás, vrátime vám peniaze naspäť.

 

9. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 30 dní od zakúpenia produktu, a to elektronickou formou na tento email: info@suvko.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej ceyny. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. Pod odstúpení od zmluvy bude zablokovaný prístup do členskej sekcie plateného online kurzu.

 

10. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

 

11. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť SUVko s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v objednávke (prihláške) na verejné workshopy, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako registrujúceho.

Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Vyplnením formulára Prihláška súhlasí registrujúci so zaradením všetkých im vyplnených osobných údajov do databázy SUVko s.r.o., so sídlom Cejkov 152190, 07605 Cejkov, IČO: 47474262, DIČ: 202 389 2343, IČ DPHSK 202 389 2343 ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

 

12. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2021. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Chcete nás spoznať viac?

Stiahnite si ZDARMA naše portfólio a spoznajte postup našej práce, témy vzdelávania či metódy, ktoré pri vzdelávaní využívame. 
STIAHNUŤ PORTFÓLIO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram