4 KĽÚČOVÉ ROLY V MODERNOM (FIREMNOM) VZDELÁVANÍ

Nové vedomosti, zručnosti, pracovné návyky a, samozrejme, aj postoje sú prostriedkom a zároveň podmienkou úspechu zavádzania organizačnej zmeny, nech už má podobu zmeny postupnej alebo transformačnej. (TURECKIOVÁ, M.: Řízení a rozvoj lidí ve firmách, 2004)

Ktorý odborník pomáha vašej organizácii v rozvoji zamestnancov a tímov?

Účastníci a ich individuálne potreby sa stávajú pre želané výstupy u danej rozvojovej aktivity vo vzdelávaní najkľúčovejšie. Požiadavky MODERNÉHO ZAMESTNANCA ohľadne potrebných zručností spojených s biznis cieľmi organizácie sa stávajú dominantnejšími. Takáto orientácia na účastníka ako koncového používateľa (User-Centered Design) sa následne pretavuje:

  1. do learning designu (analýzy potrieb, data vstupy a tvorby vzdelávania),
  2. personalizácie aktivít
  3. a adaptačného procesu. 📈

a

a

V čom sa dané pozície od seba líšia a kedy ich využiť?

Nižšie som pre vás pripravil praktický sumár a doplnil som ho o SUPERSCHOPNOSŤ každej pozície. 🦸 Verím, že inšpiruje aj vašu organizáciu a pomôže pri tvorbe vzdelávacích aktivít a rozvojových learning programov pre vaše tímy aj v roku 2023.🙋

👤 TRÉNER – OBDORNÍK NA DRILLING

🔎 Rola vo vzdelávaní

Má špecifické know-how s danou oblasťou, schopnosti z praxe. Používa nástroje, vďaka ktorým vedia účastníci nové zručnosti vo svojom prostredí „trénovať“/adaptovať, a tak si osvojujú nové správanie. Podporuje peer learning.

Pre tréning zručností využíva primárne metódu riešenia modelových situácií – simulácie – či napr. analýzy, prípadové štúdie, hranie rolí a canvasy. Vie, že to nie je „One-Man Show“ z jeho strany, podstatní sú účastníci a ich nové návyky.

🦸 Superschopnosť

Bez problémov odpovedá ako profesionál na podnety účastníkov a dokáže efektívne priradiť konkrétny nástroj ku konkrétnej situácii z praxe.

👀 FACILITÁTOR – OBDORNÍK NA TÍMOVÚ DYNAMIKU

🔎 Rola vo vzdelávaní

Jednotlivec, ktorý podporuje každého v skupine k tvorivému mysleniu a tímovej spolupráci. Vytvára bezpečné prostredie, pozoruje, chápe rôzne uhly pohľadov účastníkov a cez facilitáciu podnecuje k vytváraniu hodnotných nápadov.

Cez vopred pripravené štruktúrované nástroje a jasný harmonogram, tzv. agenda & guidelines, pomáha meniť nápady na činy. Ako profesionál dbá na prípravu a dopad workshopu.

🦸 Superschopnosť

Vie presne identifikovať, akú metódu má použiť v okamihu, keď skupina čelí nepoznanému. Skvele kontroluje čas a manažuje správanie účastníkov.

🗣️ KOUČ – ODBORNÍK NA SPRÁVNE OTÁZKY Z KONTEXTU

🔎 Rola vo vzdelávaní

Profesionál a expert, ktorý intenzívne pracuje so (zväčša) jednotlivcami, niekedy skupinami. V procese sa empaticky zameriava na riešenie reálnych situácií alebo výziev účastníka.

Správne položenými otázkami, technikami a nástrojmi podporuje v procese riadenej zmeny. Účastník teda o situácii uvažuje z inej perspektívy, ako by bežne uvažoval.

Úlohou kouča nie je poskytnúť rady, účastník sám formuluje svoje individuálne ciele (kariérne, projektové...).

🦸 Superschopnosť

Plne sa sústredí na prítomný okamih, má výborné aktívne počúvanie a vedomú prácu s kľúčovými slovami.

👥 MENTOR – ODBORNÍK NA ZDIEĽANIE SKÚSENOSTÍ

🔎 Rola vo vzdelávaní

Skúsenejší odborník/konzultant (mentor) poskytuje podporu a asistenciu menej skúsenému účastníkovi (mentee) s cieľom podporiť jeho dosahovanie cieľov, profesijný rast a osobnostný rozvoj. Účastník tak dostáva podnety na riešenie konkrétnych situácií cez overenú zažitú prax a skúsenosti mentora.

Mentor teda poskytuje praktickú (dlhodobú) metódu rozvoja, ale hlavne efektívne partnerstvo.

🦸 Superschopnosť

Dokáže ušetriť kopu času, pretože veľakrát už vopred pozná zbytočnosti. Vie, aké to je „byť TAM“, a tak pomáha sústrediť sa na to, čo je skutočne dôležité.

PRAVDOU JE, ŽE:

👥 neexistuje tá najlepšia rola odborníka, niektoré sa dokonca navzájom v rámci rozvoja v čase dopĺňajú.

💡 zámer určuje formu a tá rolu, ktorá je najvhodnejšia.

🗣 moderný Learning & Development odborník (lektor) by mal navnímať a zadefinovať ten najvhodnejší prístup pre klienta.

✅ už Learning Design a správna analýza potrieb, s využitím správnych data vstupov a analytiky, nám dokáže pomôcť si ujasniť, či sa počas vzdelávania oprieme o služby kouča, facilitátora, trénera, mentora.

Referencia Embraco: Program „Škola Majstrov“ pre 50 účastníkov

Verím, že aj tento príspevok môže pomôcť ešte lepšie pochopiť dôležitosť medzi ROLOU (externého/interného) EXPERTA a POTREBAMI ZAMESTANCOV v kombinácii s VÍZIOU a BUSINESS CIEĽMI ORGANIZÁCIE. 🎯

Držím palce!

Matúš

Chcete nás spoznať viac?

Stiahnite si ZDARMA naše portfólio a spoznajte postup našej práce, témy vzdelávania či metódy, ktoré pri vzdelávaní využívame. 
STIAHNUŤ PORTFÓLIO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram