PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 

Gamifikačný workshop Game of Teams ako podpora efektívnej spolupráce medzi jednotlivými oddeleniami pre spoločnosť Cassovia Code

Spoločnosť Cassovia Code, ktorá sa venuje vývoju webových riešení, mobilných aplikácií a softvérom na mieru, absolvovala vo vzdelávacej firme SUVKO Coaching gamifikačný workshop Game of Teams zameraný na prepojenie jednotlivých oddelení do efektívne fungujúceho tímu. 

Výsledkom workshopu a konzultácií bolo kreatívne prostredie, v ktorom okrem získavania nových zručností mal priestor aj osobný rozvoj. Prepojenie oddelení developerov, marketingu, HR a ich vedúcich osobností vytvorilo silný tím, ktorý je schopný rýchlo reagovať na meniace sa podmienky, inovovať a dosahovať spoločné ciele.

 KLIENT 

Cassovia Code je inžinierska spoločnosť, vo svojich začiatkoch pôsobiaca ako herné štúdio, ktorá sa zameriava na high-end e-commerce riešenia. Od roku 2013 vyvíja pokročilé webové riešenia, mobilné aplikácie a softvér na mieru. Sídli v Košiciach.

 VÝZVA 

Spoločnosť sa zameriava na sofistikované e-commerce riešenia, technologické služby na mieru pre startupy a zákazkový vývoj. Kladie veľký dôraz na zákaznícku orientáciu, vytváranie kvalitných produktov a služieb, ktoré prinesú hodnotu koncovým používateľom. Podporuje otvorené komunikačné prostredie a tímového ducha, kde rôzne oddelenia a jednotlivci úzko spolupracujú na dosahovaní spoločných cieľov. 

Spoločnosť Cassovia Code sa preto potrebovala zamerať na prepojenie oddelení developerov, marketingu, HR a lídrov týchto oddelení spojiť do jedného tímu cez silné stránky, tímové roly a spoluprácu.
„Páčilo sa mi, že bolo potrebné zamyslieť sa nad svojimi silnými stránkami a úspechmi, na čo možno v dnešnom rýchlom svete nie je toľko priestoru. Tieto prednosti sa následne 
v jednotlivých tímoch zdieľali, takže aj kolegovia sa mohli medzi sebou lepšie spoznať.“

Štefan Nitkulinec

Chief Technology Officer

  RIEŠENIE  

K požiadavkám spoločnosti Cassovia Code sme pristúpili zodpovedne a ich riešením bola realizácia tímového workshopu s prvkami gamifikácie Game of Teams, ktorý prebieha budovaním stredovekých miest, kde sa účastníci stretávajú s rôznymi výzvami, spoznávajú členov mesta, kreatívne sa angažujú, využívajú dostupné suroviny a vytvárajú prepojenia medzi ostatnými mestami. 

Účastníci (z rôznych oddelení) boli rozdelení do 4 tímov, kde spolupracovali na úlohách a aktivitách. V úvode sme účastníkom metódou evolúcie vedenia ľudí a rozdielnosti v prístupe predstavili evolúciu panovníkov v meste (manažér/líder/pozitívny líder).

1. Objavovanie vlastnej identity

V prvej fáze workshopu sa účastníci intenzívne venovali formovaniu svojej osobnej identity. Prostredníctvom procesu vytvárania občianskych preukazov sa zameriavali na tri oblasti (tri kruhy), ktoré odhaľujú ich skrytý potenciál. Týmto spôsobom mali možnosť identifikovať svoje silné stránky, hľadali činnosti, pri ktorých zažívajú flow a definovali svoje životné hodnoty. Prienikom týchto troch oblastí získali priestor na vytvorenie osobnej vízie, ktorá im slúžila ako smerovací bod pre ich profesionálny a osobný rozvoj.

Po formovaní osobnej identity si v rámci tímu zdieľali svoje vízie a poskytli si spätnú väzbu. Týmto spôsobom prehĺbili svoje pochopenie vlastnej identity a rozvíjali schopnosť reflektovať a integrovať sa do kolektívu. Celý proces prispel k budovaniu silného tímu s jasne definovanými hodnotami a vzájomným pochopením, čím posilnil spoluprácu a produktivitu v pracovnom prostredí.

2. Budovanie tímu a mesta

Druhá fáza workshopu bola zameraná na budovanie tímu. Účastníci sa zúčastňovali na burze nápadov, kde prezentovali svoje myšlienky ostatným členom tímu a argumentovali ich úžitkom. Toto cvičenie im pomohlo nielen vyvinúť schopnosť jasne a presvedčivo prezentovať svoje nápady, ale aj identifikovať individuálne prínosy každého člena tímu.

Obyvatelia miest spolupracovali na výbere charakteristickej suroviny a jej umiestnení na mape. Hľadali prieniky založené na osobných potrebách a vymýšľali názov mesta, jeho motto a erb. Na základe silných stránok jednotlivých členov si v rámci vnútornej štruktúry svojho mesta vyberali cechy, ktoré najlepšie reprezentovali ich silné stránky v občianskych preukazoch.

Voľba starostu a jeho predstavenie tvorili ďalší krok v podpore kreativity a spolupráce v tíme. Tímy následne prišli na tržnicu s produktom vyrobeným z ich charakteristickej suroviny a prezentovali ho ostatným mestám.

V záverečnej fáze workshopu si tímy odovzdali posolstvo cez zvoleného zástupcu. Gamifikačný workshop tak nielen podporil individuálny rozvoj, ale zdôrazňoval aj dôležitosť spolupráce a tvorbu synergií medzi jednotlivými členmi tímu pre dosiahnutie spoločných cieľov.

3. Adaptačný proces

Po 1 - 2 týždňoch od workshopu sme s účastníkmi absolvovali skupinovú konzultáciu, ktorá bola zameraná na tvorbu akčného plánu. Analyzovali sme naplnenie vízie a venovali sme sa ďalšej aplikácii do praxe.

 VÝSLEDKY 

Po absolvovaní tímového workshopu s prvkami gamifikácie Game of Teams sme pozorovali výnimočné výsledky, ktoré podporovali aktívnu účasť účastníkov prostredníctvom hesla #LearningByDoing. Tento prístup nielen napomáhal lepšiemu vzájomnému spoznaniu, ale aj efektívne búral existujúce bariéry v tíme.

Vytvorilo sa kreatívne prostredie, kde spolupráca a zdravá súťaživosť oživovali atmosféru. Účastníci sa intenzívne angažovali v rámci hry, čo prinášalo dynamiku a podporovalo tvorivý prístup ku kolektívnym úlohám. Princípy a výstupy z tejto hry boli ľahko a intuitívne prenositeľné do reálneho osobného a pracovného života účastníkov. Tento tréning bol tak nielen prostriedkom získavania nových zručností, ale aj nástrojom na osobný rozvoj.

Workshop úspešne spájal skúsených kolegov z rôznych oddelení. V tímoch bola citeľná pozitívna dynamika, kde sa osvedčené postupy stretávali s novými perspektívami, čím sa podporovala rozmanitosť a inovácie v pracovnom prostredí.

Prepojenie oddelení developerov, marketingu, HR a ich vedúcich osobností vytvára silný tím, ktorý je schopný rýchlo reagovať na meniace sa podmienky, inovovať a dosahovať spoločné ciele. Táto synergická spolupráca umožňuje flexibilne sa prispôsobovať dynamike trhu a efektívne využívať jedinečné schopnosti každého oddelenia.
„Workshop napomohol k lepšiemu vzájomnému spoznaniu sa. Niektorí mali príležitosť odprezentovať svoj tím pred ostatnými, čo zahŕňalo prípravu celého tímu, aby bola prezentácia čo najlepšia. Zároveň museli tímy spolupracovať aj navzájom. V tomto kolektívnom snažení vidím paralelu aj vo softvérovom vývoji, kde je podstatná tímová práca, ktorá vyhráva nad individualizmom.“

Štefan Nitkulinec

Chief Technology Officer

Stiahnite si naše PORTFÓLIO

STIAHNUŤ PORTFÓLIO SLUŽIEB

Kontaktujte nás

Zavolať?  Napísať?  Prísť osobne?

KONTAKTNÝ FORMULÁR


Stretnime sa offline, alebo online

Matúš DRAGANOVSKÝ - obchod a vzdelávanie
+421 904 222 120  / draganovsky@suvko.sk

Matúš JAREČNÝ - obchod a vzdelávanie
+421 915 172 398  / jarecny@suvko.sk

Firemný e-mail:
info@suvko.sk

Adresa:
Kasárne/Kulturpark - Kukučínova 2, 0401 Košice
Budova Bravo - 3. poschodie

Spojme sa na sociálnych sieťach:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram